Handelsbetingelser

Handelsbetingelser (Opdateret den 1.6.2019)
Generelle betingelser
Særlige betingelser ved Juleministeriet.com ApS
Særlige betingelser ved Flagudlejning.dk ApS

Generelle betingelser Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som Kunden og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), Juleministeriet.com og Flagudlejning.dk ApS, betegnes som Sælger. Nærværende betingelser gælder for alle aftaler om salg, udlejning og ydelser, der præsteres af Sælger. Endvidere gælder Sælgers seneste prisliste. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af Sælger. Fotos der findes på de tilhørende websites tilhører Sælger, og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres, eller på anden måde videreudnyttes uden Sælger’ skriftlige tilladelse. Sælger Forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning, afhentning eller lignende i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer Kunden i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Uanset hvad der måtte stå i en given kontrakt, vil handelsbetingelser altid være gældende. Der faktureres ud til det firma hvis CVR nr. er opgivet ved ordreafgivelse. Ønskes dette ændret forbeholder Sælger sig retten til, at opkræve et beløb på kr. 25 for administrations omkostninger. 

Behandling af personlige oplysninger I forbindelse med tilbud og/eller ordrer afgivelse, oprettes Kunden som debitor i regnskabssystemet. Sælger gemmer navn, adresse og telefonnummer. Endvidere lagres de enkelte ordrer/fakturaer. Dette er nødvendigt ift. garanti/reklamation og foreskrives endvidere af regnskabslovgivningen. Sælger giver ingen personlige data eller andre informationer videre til tredje mand (f.eks. direct marketingsfirmaer og lign.). De indtastede oplysninger bliver kun brugt til at servicere Kunden.

Misbrug Såfremt Sælger konstaterer misbrug på eller af Juleministeriet.com ApS og Sælger, samt alle underliggende kaldenavne, vil dette omgående føre til politianmeldelse. Ligeledes drages der omsorg for alle selskabernes navne, varemærker og aktiver. 

Reklamation Sælger yder reklamationsret i henhold til lovgivningen, til henholdsvis private og erhverv. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader, slitage, eller forkert brug, direkte såvel som indirekte opstået, som følge af ringe vedligeholdelse, forkert brug, forkert opbevaring eller lignende. Hvis Kunden ikke inden brugen, har gjort sælger opmærksom på fejl og mangler, betragtes udstyret som modtaget i fejlfri stand. Fakturanummer skal oplyses, hvis Kunden ønsker at gøre brug af reklamationsretten. Alle varer tilhører Sælger til fuld betaling er erlagt. Klager skal være indklaget senest 8 dage efter udstyret er modtaget, ellers anses handlen som accepteret.

Gebyr Eventuelle gebyrer, som Juleministeriet.com og flagudlejning.dk måtte blive pålagt i forbindelse med udførelse af opgaver (kommune, miljøbidrag og andre offentlige instanser m.m.), betales til fulde af kunden.

Garanti Sælger yder ved salg af produkter 1 års garanti, som loven foreskriver. Da Sælgers produkter er beregnet til B2B, kan der til private ikke ydes 2 års garanti, da producent ikke yder denne garanti overfor B2C.

Tilbud, samt ordrebekræftelse Ordrer til Juleministeriet.com og Flagudlejning.dk kan kun afgives pr. mail. Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Sælger, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Alle oplysninger i tilbud/ordrer og kontrakter er fortrolige. Dette betyder, at fremsendte tilbud/ordre ikke kan publiceres i nogen form, ej heller, som del af evt. referat hos kommuner m.v. Ordrer er først gældende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse af Sælger fra E-conomic. Sælger forbeholder sig retten til, i ferie- samt spidsbelastede perioder, at være op til fjorten dage om at afgive tilbud. Det er Kundens pligt ved ordreafgivelse, at oplyse om fyldestgørende fakturaoplysninger. Ønskes der senere at rette i fakturaoplysninger forbeholder Sælger sig retten til at opkræve kr. 25,00.

Priser og specifikationer Alle priser er eksklusiv 25% moms og fragt. Alle priser er i danske kroner. Sælger forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, dette gælder dog ikke for allerede bekræftede ordrer eller skriftlige kontrakter. Med mindre andet angives, er alle priser i danske kroner eksklusive moms. Alle specifikationer, mål, vægt m.v. på varer i kataloger, brochurer, produktblade eller andet salgsmateriale er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

Produkt ansvar Sælger henviser til den gældende lovgivning og praksis herom. Bliver Sælger pålagt produktansvar af tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælger’ ansvar er begrænset i forhold til parterne i henhold til produktansvar er denne part forpligtet til uden ophold af oplyse den anden part om dette.

Ansvar for udstyr Ansvar for varer købt eller lejet hos Sælger, overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

Dokumentation og vejledning Hvis varen kræver brugervejledning eller produktbeskrivelse, følger dette med leverancen fra Sælger. Ønskes der yderligere vejledning eller information fra sælgers side om produkter, vil Sælger udelukkende kunne tilbyde vejledning, og ikke uden yderligere ansvar fra vor side, ud over det trykte.

Ejendomsforhold Ejendomsretten forbliver hos sælger, indtil fuld betaling af alle ydelser og varer, incl. renter mv. er erlagt. Hvis flere varer eller ydelser er solgt på samme aftale, er ejendomsforholdet gældende, indtil den fulde købssum for samtlige udstyr er erlagt.

Betaling Såfremt betalingsdatoen overskrides, fremsendes rykker m.m. iht. renteloven. Ved overskridelse af betalingsdato påskrives rente 2% pr. måned, samt rykkergebyr på kr. 150,00 for hver rykker. Sagen overdrages til advokat efter 3. rykker. Sælger forbeholder os retten til at opkræve forudbetaling ved køb. Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen, med mindre andet er aftalt. Uanset hvad kontrakt siger, så forbeholder Sælger sig retten til at opkræve betaling forud, såfremt Kunden ikke har overholdt sine tidligere betalingsbetingelser. Aconto betaling kan kun finde sted ved skriftlig accept af Sælger. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, sendes fordringen til inddrivelse via advokat efter tredje rykker. Sker dette, så forbeholder Sælger sig retten til fremadrettet at kræve betaling forud for opsætning, før evt. nye varer kan indkøbes. Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer, forbeholder Sælger sig retten til, at kræve betaling for. I forbindelse med betaling af faktura, skal alle gebyrer der måtte være forbundet med betaling eller overførsel til Juleministeriet.com og flagudlejning.dk (det være sig fra så vel indland og udland), skal til fulde betales af kunden.

Retur- og Fortrydelsesret Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer hos Sælger, er der ingen retur- og fortrydelsesret. Ved udlejning af varer på Sælger forbeholder Sælger sig retten til at opkræve et gebyr, såfremt ordren fortrydes senere end 48 timer efter bestilling.

Afbestilling Ved afbestilling gælder samme vilkår som ved retur- og fortrydelsesret.

Transport Der beregnes transport ved levering, i overensstemmelse med sælgers gældende prisliste. Prisen for levering, er for aflæsning max. 10 m. fra vor bil i gadeplan. Sælger bærer ikke op/ned af trapper, medmindre andet er aftalt. Sælger forbeholder sig retten til at give en individuel transportpris, baseret på ordrens omfang. Sælger forbeholder sig retten til, hvis der ikke ved tilbudsgivning er oplyst om adgangsforhold, der kan påføre Sælger en merudgift i forbindelse med levering, at fakturere for dette. Sælger opkræver både kørsel samt timesats ved levering og afhentning i myldretiden, eller såfremt opgaven kræver mere end 1 mand.

Sælgers ansvar Sælger indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål, i henhold til de i Danmark gældende regler herfor. Sælger har intet ansvar for eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger eller andet, der måtte befinde sig på det lejede eller købte udstyrs areal eller køreveje hertil. Såfremt det efter aftale er Sælger der forestår opsætningen af inventar, ude såvel som inde, er det Kundens ansvar at opstillingen sker, i henhold til den godkendte plan herfra.

Forbehold og ændringer Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt udgåede varer og varer der ikke er på lager. Sælger forbeholder os retten til at bruge alle billeder samt kundenavne, som referencer på alle medier, medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger. Sælger forbeholder sig retten til, at ændre og tilføje betingelser beskrevet heri. Det er Kundens ansvar at holde sig orienteret herom.  

Særlige vilkår Såfremt Sælger i kontraktperioden ikke kan eller vil fortsætte sin virksomhed, kan kontrakten overdrages til 3.part uden Kundens samtykke. 

Klage muligheder
Klager skal være modtaget senest 8 dage efter modtaget udstyr, ellers anses det som accept. Klager for købt vare eller en tjenesteydelse, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Eller til Center for Klageløsning www.forbrug.dk. EU kommissionens klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Særlige betingelser for Juleministeriet.com ApS
Betaling Ved juleudsmykning betales faktura for opbevaring og forsikring forud for 1 år ad gangen, som beskrevet i kontrakten. Alt hardware skal være 100% betalt før Sælger starter opsætning. Uanset hvad kontrakt siger, så forbeholder Sælger sig retten til, at kræve forudbetaling for opsætning/nedtagning, før Kunden køber mere hardware.

Forsikring Ved juleudsmykning har Sælger to forsikringer, hvoraf den ene dækker under opsætning, og den anden dækker tyveri, brand og vandskabe på Sælger´ lager. Skade på juleudsmykningen (herunder kabler, wire m.m.) under opsætning/nedtagning, samt i den aftalte opsætningsperiode, er for kundens regning og risiko, med mindre skaden beviseligt er forvoldt af Sælger. Sælger kan aldrig være ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre former for tab, hverken direkte eller indirekte. Tyveri under opsætning af juleudsmykning skal være dækket af Kundens Forsikring.   Sælgers forsikring dækker ikke force majeure, samt stormskader, hærværk, tyveri på åben gade m.m, som behandles tilsvarende. Dette skal dækkes af Kundens forsikring, som ligeledes skal dække Sælgers arbejdsløn m.m., til udbedring af juleudsmykningen i forbindelse med skader.

Tilladelser til opsætning af juleudsmykning Sælger indhenter ikke tilladelser hos ejendomsejere, kommune, politi m.v. om tilladelse til at arbejde i gaden, hvorfor Sælger ikke kan drages til ansvar ved evt. klager m.m. Kunden indhenter selv alle tilladelser, som skal udleveres i kopi inden opsætning kan begynde, med mindre andet er skriftligt aftalt med Sælger. Klager fra ejendomsejere, beboere, lægelokaler, butikker mm. er Sælger uvedkommende.

Betingelser ved juleudsmykning Alle udgifter forbundet med leverance af el, er Sælger uvedkommende. Sælgeretablerer leverance i samarbejde med det på stedet værende elselskab eller energiforsyning. Afregning sker direkte hertil, ud fra måler monteret i forsyningsskab. Det er et krav at strømudtag er funktionelle i hele opsætningsperioden. Evt. driftsvigt relateret til ovenstående, kan udbedres af Sælgers elektriker og betales af Kunden. I tilfælde af facaderenoveringer/ejendomsrenoveringer/vejarbejde eller andet entreprenørarbejde, kan Sælgerikke holdes ansvarlig, for fyldestgørende opsætning af juleudsmykning. Såfremt opsætningen skal foregå af flere omgange, tilkommer der ekstra udgift hertil. Garantireparationer, der ikke kan foretages på stedet tages på lager, hvor de repareres og derefter genopsættes hurtigst muligt. Sælger er uden ansvar for leveringstid af garantienheder. Deadline for accept af fremsendte tilbud/kontrakt skal ske 14 dage efter modtagelsen, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt med Juleministeriet.com ApS. Det er alene Sælger der bestemmer hvad tid på året, det er hensigtsmæssigt at udlevere udstyr. Kunder uden kontrakt kan ønske, men ikke nødvendigvis få opsat og nedtaget på de dage de ønsker. Såfremt en mur skønnes, at være af en beskaffenhed hvor der ikke kan opsættes juleudsmykning, forbeholder Sælger sig retten til ikke, at opsætte på dette sted. 

Tilkald Sælger forpligter sig til i hele den periode, hvor juleudsmykningen er ophængt, at have døgnbemandet vagt, som tilkaldes på +45 20934131. Evt. fejlfinding mm. påbegyndes indenfor 24 timer. Ved storm og orkan opgraderes beredskabet til det nødvendige. Stormvagten kan tilkøbes hvis ønskes, men er ikke inkluderet medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger. I forbindelse med storm/orkan forbeholder Sælger sig retten til, ikke at køre ud, hvis det skønnes uforsvarligt for personalet. Såfremt der er et udestående kan der ikke ydes tilkald, uanset om det er valgt og betalt ekstra. Ved tilkald til Sælger er det kun en person der skal kontakte. Ved tilkald bedes foto af skade fremsendt pr. sms, så Sælger kan vurderer skaden og ikke kører forgæves. Sælger dækker omkostningen til udkald, såfremt det beviseligt er Sælgers fejl. Såfremt forsyning for elskab befinder sig i porte, opgange, baggårde eller andre steder der ikke kan tilkommes, er det Kundens forpligtigelse at sørge for, at Sælgers personale kan få adgang hertil hele døgnet. Evt. ved udlevering af nøgler.

Opbevaring Det er fra Sælgers side et ufravigeligt krav, ved en flerårig kontrakt for opsætning af juleudsmykning, at denne opbevares og forsikres hos Sælger. Ligeledes er det et krav, at såfremt juleudsmykningen består at kunstgran, skal denne opbevares i specialbyggede opbevaringskasser, således at udstyret opbevares optimalt. Dette er ift. garanti, samt for at smidiggøre arbejdsprocesser.

Force majeure, hærværk, leverandørsvigt og lignende begivenheder Ved storm, orkan og/eller unormale vejrforhold, hærværk af enhver art, samt påkørsel af juleudsmykningen, tyveri på gaden, leverandørsvigt m.m. er de omkostninger der måtte være forbundet med reetablering, genopsætning, samt indkøb af evt. nye reservedele, ikke dækket af nærværende kontrakt. Genetablering efter Force Majeure, sker hurtigst muligt, der må dog tages forbehold for genbestilling af defekte/beskadiget varer, samt tid til at samle og ophænge udstyret på ny. Ved beviseligt leverandørsvigt kan Sælger ikke holdes ansvarlige, for rettidig levering af juleudsmykningen.

Monteringsanvisning Grundlæggende er monteringen en del af Sælger forretning. Det er derfor ikke oplysninger som vi ønsker at afgive på en opgave, vi endnu ikke har løst. Såfremt Sælger i en årrække har udført en opsætning m.m. og Kunden ønsker, at skifte servicepartner, laver Sælger en overdragelse af opsætningen, hvor vi via dialog med den nye servicepartner, finder en løsning på montering.

Juridiske forhold i forbindelser med juleudsmykning Juleudsmykningen, herunder pærer, kabler, ledninger, wire mm. tilhører 100% Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger. Senest 14 dage efter kontraktophør, forpligter Kunden sig til at afhente udstyret. Kunden betaler alle udgifter, der måtte være forbundet med afhentning/returnering af juleudsmykningen. Såfremt Sælger i kontraktperioden ikke kan eller vil fortsætte sin virksomhed eller tages under konkursbehandling, er det Kundens pligt at anmode kurator om, at forestå udleveringen af det i kontrakten nævnte juleudsmykning. Kunden betaler de udgifter der måtte være forbundet med at returnere udsmykningen. Såfremt der beviseligt ikke er økonomisk tilslutning til opsætning af juleudsmykningen et givent år, skal 25% af opsætningsprisen betales som bod til Sælger. Såfremt der beviseligt ikke er vedvarende økonomisk tilslutning til opsætning af juleudsmykning, betales 6 mdr. opbevaring på lager. Ved udestående kan juleudsmykningen ikke udleveres ved opsigelse af lager. I tilfælde af misligholdelse fra en af partnernes side, gælder dansk rets almindelige regler.

Særlige betingelser for Flagudlejning.dk ApS
BetalingBetaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen, med mindre andet er aftalt.

Forsendelse og returnering Som udgangspunkt sender vi med Post Danmark og GLS. Ved større forsendelser søger vi den billigste pris på fragt. Ordrer afsendes efter aftale med Kunden. Sælger laver ikke en dellevering, men sender en e-mail, hvis der er restordre. Systemet er baseret på afsendelse til Danmark, men sender gerne til udlandet. Ved returnering skal flagene være tørre og foldet/pakket pænt. Flagene må ikke vaskes. Sælger forbeholder sig retten til at fremsende faktura, for rengøring af det udlejede udstyr, såfremt Sælger vurderer at det er beskidt, ud over almindelig slidtage. Forsendelse af udlejede varer der sendes retur, skal sendes som pakke, så den er forsikret. Fejlreturneret materiale opbevares højst i 14 dage, hvorefter det bortskaffes. Returneres udstyr personligt, efter kl. 17.00 eller i weekender og helligdage, skal udstyret være indpakket med tydelig markering af Kunden/afsender og sættes tilbage samme sted som hvor udstyret blev afhentet, med mindre andet er aftalt. 

Lejeperiode Lejeperioden fremgår af fremsendte ordrebekræftelse. Levering sker i henhold til aftale, og tilbagelevering skal ske senest første hverdag, efter endt lejeperiode. Returforsendelse skal foregå som pakke, så den er forsikret. Der betales kun for selve lejeperioden og ikke for fragtdagene. Såfremt den aftalte lejeperiode overskrides, opkræves dagsleje indtil udstyret bliver modtaget hos Sælger. Sælger forbeholder sig retten til at kræve erstatning, for evt. yderligere tab som der måtte lides, i forbindelse med Kundens manglende rettidige returnering. Hvis Sælger som aftalt står for levering eller afhentning, skal det ske i overensstemmelse med det i ordren aftalte. Hvis varerne ikke er klargjort, som aftalt til afhentning, sendes faktura for yderlige omkostninger. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Perioder, hvor Kunden er forhindret i at anvende materialet grundet årsager, hvori Sælger er uforskyldt, fragår beregningen af lejeperioden ikke.

Bannere Det er Kundens ansvar at besigtige både banner samt montering, på den dag montagen er udført. Bannere kan ikke tåle vindstyrke over 12m/s. Såfremt der sker stormskade ved et banner, vil Sælger være uden ansvar herfor. Bannerne bliver efter nedtagning sendt direkte på forbrændingen. Såfremt de ønskes gemt og opbevaret, bedes det oplyst ved bestilling. Kan afhentes i Fredensborg eller fremsendes med pakkepost, til dagspris. I tilfælde af storm, eller anden udefra kommende hændelse, som beskadiger bannerne, nedtages de beskadiget bannere. Vi kan evt. udfører reparation, såfremt det ønskes af Kunden. Dette er ikke dækket af prisen for opsætning og nedtagning, hvorfor Kunden vil blive kontaktet for accept, inden opgaverne udføres, hvis det bliver nødvendigt. 

Forsikring Udstyret er Kundens ansvar i hele lejeperioden og skal således være dækket, af Kundens forsikring. Skade på flag, flagstænger, flagfødder, holdere, eventudstyr m.m. under opsætning/nedtagning, samt i den aftalte opsætningsperiode, er for kundens regning og risiko, med mindre skaden beviseligt er forvoldt af Sælger. Sælger kan aldrig være ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre former for tab, hverken direkte eller indirekte. Tyveri under opsætning af juleudsmykning skal være dækket af Kundens Forsikring.  

Erstatningspligt Kunden har altid erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Ved bortkomst eller skader på lejede udstyr, erstattes det til nyværdi. Kan reparation udføres, sker dette ved Kundens foranstaltning, for Kundens regning. Sælger er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Tvivlsspørgsmål afgøres af retten i Sælgers retskreds.

Særligt Lejede flagstænger (4m) kan max tåle vindstyrke ved 8 m/s. Lejede paradestænger (2,4m) er udelukkende beregnet til indendørs brug. Knopperne leveres med filthuer, som skal monteres igen efter endt brug. Stængerne må ikke stilles op ad en væg pga. knopperne. Fanefødder kan ikke tåle hårde stød, da malingen dermed kan ”skalle” af. På lejede flag må der ikke påsættes clips, søm, skruer, tape, strips eller lign. Kundens (lejers) ansvar

Efter modtagelse, har Kunden det fulde ansvar for de lejede effekter. Kunden er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtiget til at opbevare dette forsvarligt. Risikoen for personskade, medens det lejede materiale er i Kundens varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som Kunden måtte stille til rådighed, bæres af Kunden. Ved udlejning over flere dage, tager Kunden selv udstyret op/ned samt opbevarer det forsvarligt. Ved udlejning af flag, er det Kundens egen pligt at orientere sig om, samt overholde flagreglerne.

Shop.flagudlejning.dk Handelsbetingelser og vilkår for shoppen, findes separat på shoppen.

Fortsæt