Handelsbetingelser

Generelle Handelsbetingelser (Opdateret den 1.5.2019) 

Generelle betingelser
Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som Kunden og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), Flagudlejning.dk ApS, betegnes som Sælger. Nærværende betingelser gælder for alle aftaler om salg, udlejning og ydelser, der præsteres af Sælger. Endvidere gælder Sælgers seneste prisliste. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af Sælger. Fotos der findes på de tilhørende websites tilhører Sælger, og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres, eller på anden måde videreudnyttes uden Sælger’ skriftlige tilladelse. Sælger Forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning, afhentning eller lignende i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer Kunden i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Uanset hvad der måtte stå i en given kontrakt, vil handelsbetingelser altid være gældende. Der faktureres ud til det firma hvis CVR nr. er opgivet ved ordreafgivelse. Ønskes dette ændret forbeholder Sælger sig retten til, at opkræve et beløb på kr. 25 for administrations omkostninger.

Behandling af personlige oplysninger
I forbindelse med tilbud og/eller ordrer afgivelse, oprettes Kunden som debitor i regnskabssystemet. Sælger gemmer navn, adresse og telefonnummer. Endvidere lagres de enkelte ordrer/fakturaer. Dette er nødvendigt ift. garanti/reklamation og foreskrives endvidere af regnskabslovgivningen. Sælger giver ingen personlige data eller andre informationer videre til tredje mand (f.eks. direct marketingsfirmaer og lign.). De indtastede oplysninger bliver kun brugt til at servicere Kunden.

Misbrug
Såfremt Sælger konstaterer misbrug på eller af Flagudlejning.dk og Sælger, samt alle underliggende kaldenavne, vil dette omgående føre til politianmeldelse. Ligeledes drages der omsorg for alle selskabernes navne, varemærker og aktiver.

Reklamation
Sælger yder reklamationsret i henhold til lovgivningen, til henholdsvis private og erhverv. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader, slitage, eller forkert brug, direkte såvel som indirekte opstået, som følge af ringe vedligeholdelse, forkert brug, forkert opbevaring eller lignende. Hvis Kunden ikke inden brugen, har gjort sælger opmærksom på fejl og mangler, betragtes udstyret som modtaget i fejlfri stand. Fakturanummer skal oplyses, hvis Kunden ønsker at gøre brug af reklamationsretten. Alle varer tilhører Sælger til fuld betaling er erlagt. Klager skal være indklaget senest 8 dage efter udstyret er modtaget, ellers anses handlen som accepteret.

Gebyr
Eventuelle gebyrer, som Flagudlejning.dk måtte blive pålagt i forbindelse med udførelse af opgaver (kommune, miljøbidrag og andre offentlige instanser m.m.), betales til fulde af kunden.

Garanti
Sælger yder ved salg af produkter 1 års garanti og 2 års reklamation, som loven foreskriver.

Priser og specifikationer
Alle priser er eksklusiv 25% moms og fragt. Alle priser er i danske kroner. Sælger forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, dette gælder dog ikke for allerede bekræftede ordrer. Alle specifikationer, mål, vægt m.v. på varer er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

Produkt ansvar
Sælger henviser til den gældende lovgivning og praksis herom. Bliver Sælger pålagt produktansvar af tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælger’ ansvar er begrænset i forhold til parterne i henhold til produktansvar er denne part forpligtet til uden ophold af oplyse den anden part om dette.

Ansvar for udstyr
Ansvar for varer købt eller lejet hos Sælger, overgår til Kunden på leveringstidspunktet.

Dokumentation og vejledning
Hvis varen kræver brugervejledning eller produktbeskrivelse, følger dette med leverancen fra Sælger. Ønskes der yderligere vejledning eller information fra sælgers side om produkter, vil Sælger udelukkende kunne tilbyde vejledning, og ikke uden yderligere ansvar fra vor side, ud over det trykte.

Ejendomsforhold
Ejendomsretten forbliver hos sælger, indtil fuld betaling af alle ydelser og varer, incl. renter mv. er erlagt. Hvis flere varer eller ydelser er solgt på samme aftale, er ejendomsforholdet gældende, indtil den fulde købssum for samtlige udstyr er erlagt.

Betaling
Såfremt betalingsdatoen overskrides, fremsendes rykker m.m. iht. renteloven. Ved overskridelse af betalingsdato påskrives rente 2% pr. måned, samt rykkergebyr på kr. 150,00 for hver rykker. Sagen overdrages til inkasso efter 3. rykker. Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen, med mindre andet er aftalt. Sælger sig retten til at opkræve betaling forud, såfremt Kunden ikke har overholdt sine tidligere betalingsbetingelser. Aconto betaling kan kun finde sted ved skriftlig accept af Sælger. Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer, forbeholder Sælger sig retten til, at kræve forudbetaling for. I forbindelse med betaling af faktura, skal alle gebyrer der måtte være forbundet med betaling eller overførsel til Flagudlejning.dk (det være sig fra såvel indland og udland), skal til fulde betales af kunden.

Retur- og Fortrydelsesret
Ved køb af specialbestilte/specialfremstillede varer hos Sælger, er der ingen retur- og fortrydelsesret. Ved udlejning af varer, forbeholder Sælger sig retten til at opkræve et gebyr, såfremt ordren fortrydes senere end 48 timer efter bestilling.

Afbestilling
Ved afbestilling gælder samme vilkår som ved retur- og fortrydelsesret.

Transport
Der beregnes transport ved levering, i overensstemmelse med Sælgers gældende prisliste. Prisen for levering, er for aflæsning max. 10 m. fra vor bil i gadeplan. Sælger bærer ikke op/ned af trapper, medmindre andet er aftalt. Sælger forbeholder sig retten til at give en individuel transportpris, baseret på ordrens omfang.  Sælger forbeholder sig retten til, hvis der ikke ved tilbudsgivning er oplyst om adgangsforhold, der kan påføre Sælger en merudgift i forbindelse med levering, at fakturere for dette. Sælger opkræver både kørsel samt timesats ved levering og afhentning i myldretiden, eller såfremt opgaven kræver mere end 1 mand.

Sælgers ansvar
Sælger indestår for, at det købte/lejede er godkendt til anvendelse til sit formål, i henhold til de i Danmark gældende regler herfor. Sælger har intet ansvar for eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger eller andet, der måtte befinde sig på det lejede eller købte udstyrs areal eller køreveje hertil. Såfremt det efter aftale er Sælger der forestår opsætningen af inventar, ude såvel som inde, er det kundens ansvar at opstillingen sker, i henhold til den godkendte plan herfra.

Forbehold og ændringer
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt udgåede varer og varer der ikke er på lager. Sælger forbeholder sig retten til at bruge alle billeder samt kundenavne, som referencer på alle medier, medmindre andet er skriftligt aftalt. Sælger forbeholder sig retten til, at ændre og tilføje betingelser beskrevet heri. Det er Kundens ansvar at holde sig orienteret herom.

Særlige vilkår
Såfremt Sælger i kontraktperioden ikke kan eller vil fortsætte sin virksomhed, kan kontrakten overdrages til 3.part uden Kundens samtykke.

Klage muligheder
Klager skal være modtaget senest 8 dage efter modtaget udstyr, ellers anses det som accept. Klager for købt vare eller en tjenesteydelse, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Eller til Center for Klageløsning www.forbrug.dk. EU kommissionens klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Særlige vilkår ved udlejning
Forsendelse og returnering
Som udgangspunkt sender vi med Post Danmark og GLS. Ved større forsendelser søger vi den billigste pris på fragt. Ordrer afsendes efter aftale med Kunden. Sælger laver ikke en dellevering, men sender en e-mail, hvis der er restordre. Systemet er baseret på afsendelse til Danmark, men sender gerne til udlandet. Ved returnering af lejede flag skal de være tørre og foldet/pakket pænt. Flagene må ikke vaskes. Sælger forbeholder sig retten til at fremsende faktura, for rengøring af det udlejede udstyr, såfremt Sælger vurderer at det er beskidt, ud over almindelig brug/slidtage. Forsendelse af udlejede varer der sendes retur, skal sendes som pakke, så den er forsikret. Fejlreturneret materiale opbevares højst i 14 dage, hvorefter det bortskaffes. Returneres udstyr personligt, efter kl. 17.00 eller i weekender og helligdage, skal udstyret være indpakket med tydelig markering af Kunden/afsender og kan udelukkende sættes tilbage, samme sted som hvor udstyret blev afhentet, med mindre andet er aftalt. 

Lejeperiode
Lejeperioden fremgår af fremsendte ordrebekræftelse. Levering sker i henhold til aftale, og tilbagelevering skal ske senest første hverdag, efter endt lejeperiode. Returforsendelse skal foregå som pakke, så den er forsikret. Der betales kun for selve lejeperioden og ikke for fragtdagene. Såfremt den aftalte lejeperiode overskrides, opkræves dagsleje indtil udstyret bliver modtaget hos Sælger. Sælger forbeholder sig retten til at kræve erstatning, for evt. yderligere tab som der måtte lides, i forbindelse med Kundens manglende rettidige returnering. Hvis Sælger som aftalt står for levering eller afhentning, skal det ske i overensstemmelse med det i ordren aftalte. Hvis varerne ikke er klargjort, som aftalt til afhentning, sendes faktura for yderlige omkostninger. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Perioder, hvor Kunden er forhindret i at anvende materialet grundet årsager, hvori Sælger er uforskyldt, fragår beregningen af lejeperioden ikke.

Bannere
Det er Kundens ansvar at besigtige både banner samt montering, på den dag montagen er udført. Bannere kan ikke tåle vindstyrke over 12m/s. Såfremt der sker stormskade ved et banner, vil Sælger være uden ansvar herfor. Bannerne bliver efter nedtagning sendt direkte på forbrændingen. Såfremt de ønskes gemt og opbevaret, bedes det oplyst ved bestilling. Kan afhentes i Fredensborg eller fremsendes med pakkepost, til dagspris. I tilfælde af storm, eller anden udefra kommende hændelse, som beskadiger bannerne, nedtages de beskadiget bannere. Vi kan evt. udfører reparation, såfremt det ønskes af Kunden. Dette er ikke dækket af prisen for opsætning og nedtagning, hvorfor Kunden vil blive kontaktet for accept, inden opgaverne udføres, hvis det bliver nødvendigt. 

Forsikring
Udstyret er Kundens ansvar i hele lejeperioden og skal således være dækket, af Kundens forsikring. Skade på flag, flagstænger, flagfødder, holdere, eventudstyr m.m. under opsætning/nedtagning, samt i den aftalte opsætningsperiode, er for kundens regning og risiko, med mindre skaden beviseligt er forvoldt af Sælger. Sælger kan aldrig være ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre former for tab, hverken direkte eller indirekte. Tyveri under opsætning af flag/stænger, skal være dækket af Kundens Forsikring.  

Erstatningspligt
Kunden har altid erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Ved bortkomst eller skader på lejede udstyr, erstattes det til nyværdi. Kan reparation udføres, sker dette ved Kundens foranstaltning, for Kundens regning. Sælger er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Tvivlsspørgsmål afgøres af retten i Sælgers retskreds.

Særligt
Lejede flagstænger (4m) kan max tåle vindstyrke ved 8 m/s. Lejede paradestænger (2,4m) er udelukkende beregnet til indendørs brug. Knopperne leveres med filthuer, som skal monteres igen efter endt brug. Stængerne må ikke stilles op ad en væg pga. knopperne. Fanefødder kan ikke tåle hårde stød, da malingen dermed kan ”skalle” af. På lejede flag må der ikke påsættes clips, søm, skruer, tape, strips eller lign.

Kundens (lejers) ansvar
Efter modtagelse, har Kunden det fulde ansvar for de lejede effekter. Kunden er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtiget til at opbevare dette forsvarligt. Risikoen for personskade, medens det lejede materiale er i Kundens varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som Kunden måtte stille til rådighed, bæres af Kunden. Ved udlejning over flere dage, tager Kunden selv udstyret op/ned samt opbevarer det forsvarligt. Ved udlejning af flag, er det Kundens egen pligt at orientere sig om, samt overholde flagreglerne.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra shop.flagudlejning.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Flagudlejning.dk´s side, er denne af vejledende art.

Fortsæt